Hotmail  |  Gmail  |  Yahoo  |  Justice Mail
powered by Google
WWW http://www.JusticeForNorthCaucasus.com

Add JFNC Google Bar Button to your Browser Google Bar Group  
 
 
Welcome To Justice For North Caucasus Group

Log in to your account at Justice For North Caucasus eMail system.

Request your eMail address

eMaill a Friend About This Site.

Google Translation

 

 

ADEL BASHQAWİ İLE ÇERKES SORUNU ÜZERİNE GÖRÜŞTÜK - 1 -

posted by eagle on November, 2011 as CIRCASSIA ADIGA


ADEL BASHQAWİ İLE ÇERKES SORUNU ÜZERİNE GÖRÜŞTÜK - 1 -
26 Kasım 2011 Cumartesi Saat 03:08
Sizinle röportaj yapma isteğimi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Önce kendinizi okurlarımıza tanıtır; mesleğiniz, Çerkes Sorunu ile ilgili faaliyet gösterdiğiniz alanlar ve birikimiz üzerine biraz bilgi verir misiniz? 


JİNAL TAMSZUQO:

Hello Adel,

Thank you for giving me an interview. First I would like to give our readers some information about you, your profession and your activities for the Circassian topics. Can you tell us something about your background?

Merhaba Adel,

Sizinle röportaj yapma isteğimi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Önce kendinizi okurlarımıza tanıtır; mesleğiniz, Çerkes Sorunu ile ilgili faaliyet gösterdiğiniz alanlar ve birikimiz üzerine biraz bilgi verir misiniz?

ADEL BASHQAWİ:

Thank you Jinal for allowing me to speak through "CHERKSSIA.NET” which would make me glad to appear on your Website to talk about what wanders in my mind through answering your questions. I was born in Amman, Jordan in a Circassian family of Shapsough father’s side and Hatuqwai mother’s side. I am married and I have the privilege to be a father and a grandfather. I worked for few years in the Jordanian Armed Forces, and then continued in Aviation profession.

Jinal, once Cherkessia.net’te görünmekten çok mutlu olduğumu belirtmek ve bana siteniz aracılığıyla sesimi duyurma, sorularınız aracılığıyla zihnimde dolaşan düşünceleri kamuoyuna anlatma fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ürdün’ün başkenti Amman’da Çerkes bir ailede dünyaya geldim. Babam shapsugh, annem hatukay. Evliyim ve hem baba hem de büyük baba olmanın ayrıcalığına sahibim. Uzun yıllar Ürdün Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptım ve daha sonra da havacılık mesleğime devam ettim.

I started since I was young to search and examine through referring to books and asking the elderly about the whereabouts of the Circassians, what happened to the nation and what caused that dispersion. I started writing, translating, researching, investigating and posting on the Circassian issues and other topics of the North Caucasus as there is similarity between Circassians’ fate and other peoples of the North Caucasus.

Ben çok küçük yaşlardan beri, gerek kitap okuyarak ve gerekse yaşlılarımızla sohbet ederek Çerkeslerin nereden geldiklerini, ulusumuza ne olduğunu ve neden böyle dağıldığımızı araştırıyorum. Çerkes sorunları üzerinde, ama aynı zamanda Kuzey Kafkasya ile ilgili diğer konularda yoğunlaşıyor; çeviriler ve araştırmalar yapıyor; yazılar yazıyorum; çünkü Çerkeslerin kaderi ile diğer Kuzey Kafkasya Halkları arasında benzerlik var.

There was also an interest to follow activities on the international level which made me attend conferences at Harvard andWilliam Paterson Universities in April, 2008, when I had moderated part of the one day event, and in another part I had given a speech in Arabic Language in the title of "Circassia The Homeland, Where To”, and the Circassian Day in the European Parliament in October, 2008.

Kimi uluslararası düzeyde faaliyetlere de ilgi duydum. Mesela 2008 yılının Nisan ayında Harvard ve William Paterson üniversitelerinde düzenlenen konferanslara katıldım. Bir günlük Konferansın bir bölümünün moderatörlüğünü yaptım, diğer bölümünde "Anavatan Çerkesya, Nerede” başlıklı Arapça bir konuşma yaptım. Sonra yine 2008 yılının Ekim ayında, Avrupa Parlamentosu’nda Çerkes Günü’ne katıldım.  

I also participated in March, 2010 in the first international conference held in Tbilisi, Georgia, in the title of "Hidden Nations, Enduring Crimes: The North Caucasus Between Past and Future”, and I gave a speech in the title of "Circassia Our Motherland”. I had the opportunity to attend in 20, May, 2011, the Georgian Parliament’s session when the Circassian Genocide was officially recognized by Georgia.

Mart 2010’da, Gürcüstan’ın başkenti Tiflis’te "Gizli Uluslar, Süregelen Suçlar: Geçmiş ve Gelecek Arasında Kuzey Kafkasya” başlığı altında düzenlenen birinci uluslararası konferansa katıldım ve burada "Anavatanımız Çerkesya" başlıklı bir konuşma yaptım. Ve bu sene, 20 Mayıs 2011 günü, Gürcüstan Parlamentosunun Çerkes Soykırımı’nı resmen tanıdığı oturuma katılma şansına sahip oldum.

In between I attended some activities in Jordan among them was a speech at the main Khasa in Amman in the year 2008 about the activities took place at Harvard University in April, 2008 in regard to the Circassian Question, and another one a speech in 20, May, 2009, in the title of "The Circassian Mobility Between the North Caucasus and Diaspora”, which was given in Arabic language but was translated to English language as well.

         Sonra, Ürdün’de kimi etkinliklere katıldım. Bunlardan birinde, 2008 yılında Amman Khase’sinde, Harvard universitesinde aynı yılın Nisan ayında Çerkes Sorunu üzerine düzenlenen konferansta ne olup bittiğini anlattığım bir konuşma yaptım. 20 Mayıs 2009’da başka bir toplantıda arapça yaptığım bir konuşmanın başlığı "Kuzey Kafkasya ile Diaspora Arasında Çerkes Hareketliliği” idi ve ingilizceye de çevrilmişti.

J.T.:

You are active in Jordan. What are the topics, you are working on?

Ürdün’deki çalışmalarınız hangi konularda yoğunlaşıyor?

ADEL BASHQAWİ:

When time permits I attend certain activities held at the Khasa, and that is why I have limited activity in that level; but I try as much as possible to follow what is going on, and I would always advise Circassians to give the necessary importance in the direction of self preservation which is the first law of nature.

Zaman buldukça Khase’deki faaliyetlere katılıyorum. Fakat bu düzeyde fazla bir faaliyetim yok. Ne olup bittiğini mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum ve her zaman Çerkeslere bir doğa kanunu olan kendini koruma konusuna yeterince önem vermeleri gerektiğini anlatıyorum.

J.T.What can you tell us about the situation of the Circassian Diaspora in Jordan? How are you living there? What are the main targets and outcomes of the Circassian there?

Ürdün’deki Çerkes Diasporasının durumu hakkında bizlere neler anlatabilirsiniz? Nasıl yaşıyorsunuz? Hedefleriniz ve kazanımlarınız neler?

 ADEL BASHQAWİCircassians in Jordan are well respected as a distinguished community due to their positive and keen roll in the social and daily life of the country, as they participated in the foundation of modern Jordan since the Jordanian Monarch arrived to Jordan from Hejaz, who was welcomed and supported by Circassians and other Jordanians as well.

Ürdün’deki Çerkesler, Ürdün krallığının Hicaz’dan Ürdün’e gelişine sevinmiş, diğer Ürdünlülerle birlikte destek vermiş ve modern Ürdün’ün kurulmasına aktif katılmışlardı. Halen de ülkenin sosyal ve günlük yaşamında olumlu bir rol oynuyorlar, bu nedenle Çerkeslerin Ürdün’de saygın ve seçkin bir konumları var. 

Circassians are open towards others and they are not introverted, they are active in all walks of life and they keep their characteristic and particularity as a recognized minority. Circassians are well known among Jordanians of their honesty, loyalty, devotion and truthfulness; also there is mutual respect and trust with all factions of the Jordanian society.

Çerkesler içe kapanık değil; açık bir toplum. Hayatın her alanında aktifler ve özellikle tanınmış bir azınlık olarak özgünlüklerini koruyabiliyorlar. Ürdün halkı tarafından dürüst, sadık, bağlı ve doğru bir toplum olarak bilinirler ve bu nedenle Ürdün toplumunun bütün kesimleriyle karşılıklı güven ve saygı temelli ilişkiler kurmuşlardır.   

Being living in Jordan for more than 140 years, Circassians are interactive with the environment that they found themselves in after they had to leave homeland, which the majority of them are engaged to get access to decent living and to educate their children, while asserting the fact that they are proud Circassians, and at the same time to get linked to Motherland, but with difference of depth, methods and priorities.

Çerkesler anavatanlarını terketmek zorunda kaldıktan sonra geldikleri Ürdün’de 140 yıldır çevreleriyle aktif bir iletişim ve etkileşim içerisinde olmuş, çoğunluğu iyi bir yaşam düzeyine ulaşmaya ve çocuklarına iyi bir eğitim vermeye çalışırken Çerkes olmaktan gurur duymuş ve aynı zamanda da anavatanları ile farklı derinlik, yöntem ve öncelikle de olsa hep bir ilişki içerisinde olmaya çalışmışlardır.

J.T.:

Is there any support from the government towards Circassians?

Hükümetten herhangi bir destek alıyor musunuz?

ADEL BASHQAWİ:

According to the Jordanian constitution all citizens are equal under the law, and accordingly Circassians are getting their rights the way others should and they getting the benefits of the Jordanian citizens which is evidenced by allowing Circassians to work in the government and the army, and Circassians had reached the highest official positions such as the positions of Prime Minister, Ministers, Senators, Members of Parliament, Judges, High Ranking Officers in the Armed Forces, Security Department and the Intelligence Department.

Ürdün anayasasına göre bütün vatandaşlar yasalar karşısında eşittir ve buna göre Çerkesler de herkesle aynı haklara sahipler. Ürdün vatandaşları olarak resmi kurumlarda ve orduda çalışma hakları var. Çerkesler Ürdün’de en yüksek mevkilere gelebilmiş; Başbakan, Bakan, Senatör, Milletvekili ve Hakim olmuş; silahlı kuvvetlerde, güvenlik güçlerinde ve istihbaratda yüksek mevkilere gelebilmişlerdir. 

J.T.:

On the 20th of May, this year, the Georgian parliament confirmed, that Tsarist Russia conducted crimes against humanity against the Circassian nation – genocide and extreme ethnic cleansing. What do you think about this

conclusion? What does it mean for our nation’s future?

Gürcüstan Parlamentosu, bu yılın 20 Mayıs’ında, Çarlık Rusya’sının Çerkes ulusuna karşı işlediği suçların bir soykırım ve etnik temizlik olduğunu teyit etti. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu karar ulusumuzun geleceği için ne anlama geliyor?

ADEL BASHQAWİ:

Circassians had never given up hope, because hope springs eternal. I had the honour to attend and watch that important event at the Georgian Parliament. I observed the representatives of the Georgian people commenting on the Draft Resolution then the Members of Parliament voting by absolute majority of the attending members for the recognition of the "Circassian Genocide and Ethnic Cleansing” that had been committed against the Circassian nation by the Russian Tsarist Empire in the Nineteenth Century.

Çerkesler umutlarını hiçbir zaman yitirmediler, çünkü umut ölümsüzdür. Gürcüstan Parlamentosunda bu önemli olayı yerinde izleme şerefine sahip oldum. Gürcü halkının temsilcilerinin Karar Taslağı üzerine yaptıkları konuşmaları izledim ve sonra Parlamento üyelerinin salt çoğunluğunun Çarlık dönemi Rusya İmparatorluğunun 19. Yüzyılda Çerkes ulusuna karşı işlediği suçları "Çerkes Soykırımı ve Etnik Temizliği” olarak tanıdığı oylamaya şahit oldum.

The conclusion is unprecedented and it is the most important recognition and/or positive gain that the Circassian nation has ever gotten since the end of the Russian-Circassian (Caucasian) War that had ended in 21, May, 1864, which will open closed doors in order to retrieve Circassians’ rights. Truth will prevail.

Bu sonuç olağanüstüdür. Çerkes ulusunun Rus-Çerkes ( Kafkas ) savaşlarının 21 Mayıs 1864’te sona ermesinden sonraki en olumlu kazanımı ve/veya tanınmasıdır. Bu tanıma ile Çerkeslerin haklarına kavuşabilmeleri için şimdiye kadar kapalı duran bütün kapılar açılacak, gerçek kazanacaktır.

Devam edecek...

Hazırlayan: Tamszuqo İnal

Çev: Hatko Schamis

http://www.cherkessia.net/news_detail.php?id=4979


comments (1)


1 - 1 of 1 RSS FEED


New PostsSearch CIRCASSIA ADIGACIRCASSIA ADIGAArchive


 december 2014

 march 2014

 february 2014

 december 2013

 november 2013

 october 2013

 september 2013

 august 2013

 june 2013

 may 2013

 april 2013

 march 2013

 february 2013

 january 2013

 december 2012

 november 2012

 october 2012

 september 2012

 august 2012

 july 2012

 june 2012

 may 2012

 april 2012

 march 2012

 february 2012

 january 2012

 december 2011

 november 2011

 october 2011

 september 2011

 august 2011

 july 2011

 june 2011

 may 2011

 april 2011

 march 2011

 february 2011

 december 2010

 november 2010

 october 2010

 september 2010

 august 2010

 july 2010

 june 2010

 may 2010

 april 2010

 march 2010

 february 2010

 january 2010

 december 2009

 november 2009

 october 2009

 september 2009

 august 2009

 july 2009

 june 2009

 may 2009

 april 2009

 march 2009

 february 2009

 june 2008

 may 2008

 april 2008

 july 2007

 june 2007Acknowledgement: All available information and documents in "Justice For North Caucasus Group" is provided for the "fair use". There should be no intention for ill-usage of any sort of any published item for commercial purposes and in any way or form. JFNC is a nonprofit group and has no intentions for the distribution of information for commercial or advantageous gain. At the same time consideration is ascertained that all different visions, beliefs, presentations and opinions will be presented to visitors and readers of all message boards of this site. Providing, furnishing, posting and publishing the information of all sources is considered a right to freedom of opinion, speech, expression, and information while at the same time does not necessarily reflect, represent, constitute, or comprise the stand or the opinion of this group. If you have any concerns contact us directly at: eagle@JusticeForNorthCaucasus.com


Page Last Updated: {Site best Viewed in MS-IE 1024x768 or Greater}Copyright © 2005-2009 by Justice For North Caucasus ®